Stamboomonderzoek voor iedereen

Algemene Voorwaarden

Versie 1. Download hier beschikbaar.

Artikel 1: Definities

Lid 1:     Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met genealogisch of historisch onderzoek, op basis van een door de opdrachtnemer verstrekte offerte.

Lid 2:     Met ‘opdrachtnemer’ wordt bedoeld het genealogisch en historisch onderzoeksbureau Elke Tak Telt, dat de onder lid 1 genoemde offerte heeft verstrekt en de daaruit voortvloeiende opdracht heeft aanvaard.

Lid 3:     Met ‘offerte’ wordt bedoeld het door de opdrachtnemer verstrekte aanbod voor het verrichten van de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden (inclusief planning en kosten).

Lid 4:     Met ‘opdracht’ wordt bedoeld het geheel aan werkzaamheden dat is vastgelegd in de offerte.

Lid 5:     Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de door de opdrachtgever geaccepteerde offerte en de door de opdrachtnemer aangenomen opdracht.

^Top

Artikel 2: Algemeen

Lid 1:     Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Lid 2:     Er kan alleen met schriftelijk vastgelegde afspraken van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Dit kan het geval zijn in situaties waarbij de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden hanteert.

Lid 3:     De opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden vervolgens voor alle daaropvolgende tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

^Top

Artikel 3: Contact

Lid 1:     Het contact tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt digitaal via e-mail, WhatsApp of de website van de opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen daartoe gebruik te maken van de juiste hardware en software.

Lid 2:     Indien nodig kan ook telefonisch of mondeling contact plaatsvinden. Telefonisch of mondeling gemaakte afspraken zijn echter pas bindend na een schriftelijke bevestiging.

Lid 3:     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en op correcte wijze doorgeven aan de opdrachtnemer van wijzigingen in de contactgegevens.

^Top

Artikel 4: Offerte, opdracht en overeenkomst

Lid 1:     De opdrachtgever overhandigt aan de opdrachtnemer alle relevante informatie die nodig is om een offerte op te stellen. Blijft de opdrachtgever daarbij in gebreke, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om het verstrekken van de offerte op te schorten.

Lid 2:     De door de opdrachtnemer verstrekte offerte kan door de opdrachtgever alleen ongewijzigd worden geaccepteerd. Is de offerte niet naar wens, dan kan op basis van de aanvullende wensen van de opdrachtgever een nieuwe offerte worden verstrekt.

Lid 3:     Een offerte kan bestaan uit meerdere, afzonderlijk geprijsde, onderdelen. Indien de opdrachtgever niet alle, maar slechts een of enkele onderdelen uit wil laten voeren, wordt op basis daarvan een nieuwe, definitieve, offerte opgesteld.  Deze offerte kan door de opdrachtgever alleen ongewijzigd worden geaccepteerd. Indien de opdrachtgever op een later moment ook de overgebleven onderdelen uit wil laten voeren, wordt hiervoor een nieuwe offerte opgesteld.

Lid 4:     De opdrachtgever maakt kenbaar dat deze de opdracht verstrekt door de offerte voor akkoord ondertekend te retourneren.

Lid 5:     De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geldt alleen voor de aangenomen opdracht.

Lid 6:     Een offerte is geldig tot de vervaldatum die in de offerte genoemd wordt. Wil de opdrachtgever pas na deze datum een opdracht geven, dan moet hiervoor een nieuwe offerte worden opgesteld.

^Top

Artikel 5: Prijs

Lid 1:     Afhankelijk van het type onderzoek wordt er gerekend met een vaste prijs of een vast uurtarief.

Lid 2:     De prijs in de offerte geldt alleen voor de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden.

Lid 3:     De prijs in de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

^Top

Artikel 6. Onvoorziene kosten

Lid 1:     De opdrachtnemer is gerechtigd om onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

Lid 2:     Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan na aangaan van de overeenkomst en/of die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Een onderzoek kan namelijk een heel andere richting uitgaan dan vooraf gedacht. Soms moeten er dan bronnen worden ingezien die alleen tegen betaling raadpleegbaar zijn, of zijn er onverwachte leges en/of reproductiekosten.

Lid 3:     Onvoorziene kosten worden met de opdrachtgever besproken en alleen doorberekend wanneer de opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de daarmee verband houdende werkzaamheden. Het niet accepteren van de extra kosten kan resulteren in een onvolledig onderzoeksresultaat. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om de prijs volgens de overeenkomst te betalen.

^Top

Artikel 7: Vooronderzoek

Lid 1:     Soms is een vooronderzoek nodig om vast te stellen of het door de opdrachtgever gewenste onderzoek haalbaar is. Er worden dan twee offertes opgesteld: een definitieve offerte voor het vooronderzoek en een voorlopige offerte voor het gewenste onderzoek. De kosten van het vooronderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 2:     De voorlopige offerte kan pas na het vooronderzoek worden omgezet in een definitieve offerte. Op basis van het vooronderzoek kan blijken dat de kosten van het gewenste onderzoek hoger of lager zijn dan in de voorlopige offerte was beraamd. In dat geval wordt de voorlopige offerte aangepast of vervangen. De opdrachtgever kan op basis van de definitieve offerte besluiten of hij de opdracht wil verstrekken.

Lid 3:     Blijkt naar aanleiding van het vooronderzoek dat de opdracht niet in alle redelijkheid uitvoerbaar is, dan komt de voorlopige offerte voor het gewenste onderzoek te vervallen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten van het vooronderzoek te betalen.

Lid 4:     Blijkt naar aanleiding van het vooronderzoek dat de opdracht niet volledig naar de wens van de opdrachtgever kan worden uitgevoerd, dan kan de opdracht in overleg met de opdrachtgever worden aangepast. Op basis hiervan wordt door de opdrachtnemer een nieuwe offerte verstrekt.

^Top

Artikel 8: Volledigheid en juistheid

Lid 1:     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige aanlevering van de informatie die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Blijft de opdrachtgever daarbij in gebreke, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om het uitvoeren van de opdracht op te schorten.

Lid 2:     De opdrachtnemer garandeert een correcte verwerking van de in de geraadpleegde bronnen gevonden gegevens, maar is niet aansprakelijk voor fouten in de bronnen zelf.

Lid 3:     De opdrachtnemer doet zijn uiterste best om de werkzaamheden zo volledig mogelijk uit te voeren. De volgende omstandigheden kunnen deze volledigheid beperken:

  1. bronnen zijn verloren gegaan;
  2. bronnen zijn (nog) niet openbaar toegankelijk;
  3. bronnen mogen op last van de opdrachtgever en/of diens familie niet worden verwerkt.

^Top

Artikel 9: Door de opdrachtgever aangeleverde bronnen

Lid 1:     Wanneer de opdrachtgever bronnen uit diens eigen verzameling in de opdracht wil laten verwerken, dienen deze bronnen digitaal te worden aangeleverd (foto’s en scans bij voorkeur als jpeg-bestand van minimaal 300 dpi).

Lid 2:     De aanlevering van de in lid 1 genoemde bronnen dient tijdig en deugdelijk te geschieden. Gebeurt dat niet, dan komt een eventueel schriftelijk vastgelegde uiterste levertermijn te vervallen (zie artikel 12).

Lid 3:     De opdrachtnemer kan niet worden verplicht om de door de opdrachtgever aangeleverde bronnen te verwerken, wanneer deze naar het oordeel van de opdrachtnemer afdoen aan de kwaliteit van het eindproduct. In onderling overleg kan dan gezocht worden naar een goed alternatief.

^Top

Artikel 10: Betalingstermijn en verzuim

Lid 1:     De opdrachtgever wordt geacht te betalen binnen 21 dagen na de factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Lid 2:     Bij opdrachten boven de duizend euro, wordt een aanbetaling gevraagd van 25%. Het onderzoek wordt pas gestart nadat deze aanbetaling is ontvangen.

Lid 3:     Bij een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt eerst een betalingsherinnering verstuurd, vervolgens een aanmaningsbrief en tot slot een schriftelijke ingebrekestelling.

Lid 4:     Staat de factuur na de ingebrekestelling nog steeds open, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke (handels)rente, dient de opdrachtgever dan ook de daarmee verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten volledig te vergoeden (met inbegrip van kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus). De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van 48,40 euro.

Lid 5:     De opdrachtgever is de in lid 4 van dit artikel genoemde wettelijke (handels)rente  verschuldigd over iedere maand, of een gedeelte van de maand vanaf het moment dat de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is tot het moment dat het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

^Top

Artikel 11: Wijze van levering

Lid 1:     Tenzij hierover aparte schriftelijke afspraken zijn gemaakt, geschiedt de levering van de onderzoeksresultaten digitaal via e-mail, WeTransfer of vergelijkbare programma’s.

Lid 2:     Tenzij hierover aparte schriftelijke afspraken zijn gemaakt, kan de opdrachtnemer niet worden verplicht om de onderzoeksresultaten in gedeelten aan te leveren.

^Top

Artikel 12: Levertermijn

Lid 1:     Tenzij er schriftelijk een uiterste levertermijn is vastgelegd (bijvoorbeeld in de offerte), is de door de opdrachtnemer genoemde levertermijn slechts indicatief.

Lid 2:     Een schriftelijk vastgelegde uiterste levertermijn komt te vervallen zodra:

  1. de opdrachtgever tussentijds extra werkzaamheden wil laten uitvoeren, die significant meer tijd vergen dan door de opdrachtnemer is geoffreerd. In onderling overleg wordt dan een nieuwe levertermijn vastgesteld;
  2. het onderzoek buiten de schuld van de opdrachtnemer niet tijdig kan worden uitgevoerd (overmacht). In onderling overleg wordt dan een nieuwe levertermijn vastgesteld;
  3.  de opdrachtgever onvoldoende meewerkt, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is om de gewenste werkzaamheden tijdig uit te voeren.

De opdrachtnemer verplicht zich ertoe de opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen wanneer de uiterste levertermijn niet gehaald dreigt te worden.

^Top

Artikel 13: Controle bij levering

Lid 1:     De opdrachtgever dient direct na ontvangst van de onderzoeksresultaten na te gaan of de opdracht deugdelijk is geleverd. Mocht dat laatste op 1 of meerdere punten niet het geval zijn, dan dient de opdrachtnemer daarvan binnen 4 weken na levering schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Lid 2:     Wanneer de in lid 1 gestelde termijn zonder reactie van de opdrachtgever is verstreken, wordt de opdracht als deugdelijk geleverd beschouwd.

Lid 3:     Een ondeugdelijk geleverde opdracht die een direct gevolg is van het handelen van de opdrachtnemer wordt zonder extra kosten door de opdrachtnemer hersteld. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een ondeugdelijk geleverde opdracht die het gevolg is van overmacht, zoals onjuiste door de opdrachtgever aangeleverde informatie, fouten in officiële stukken, of beschadigde en/of onvolledige bronnen.

^Top

Artikel 14: Privacy

Lid 1:     In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden in de door de opdrachtnemer vervaardigde genealogische overzichten alleen nog in leven zijnde personen opgenomen wanneer zij daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. De opdrachtgever wordt geacht deze toestemming voor zichzelf te hebben gegeven op het moment van acceptatie van de offerte.

Lid 2:     De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de in lid 1 genoemde schriftelijke toestemming, die digitaal aan de opdrachtnemer moet worden overhandigd. Dit kan met een eenvoudige gedateerde en ondertekende verklaring: ‘Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de verwerking van de volgende gegevens in het door Elke Tak Telt vervaardigde genealogische overzicht, dat wordt gemaakt in opdracht van [naam opdrachtgever]: volledige naam, geboortedatum en -plaats, huwelijksdatum en -plaats en beroep, voor zover deze gegevens op hem/haar van toepassing zijn’.

Lid 3:     Indien deze toestemming niet wordt gegeven, worden de betreffende gegevens niet in het overzicht verwerkt, maar wordt wel vermeld dat er gegevens ontbreken.

^Top

Artikel 15: Auteursrecht

Lid 1:     De opdrachtnemer volgt bij de verwerking van de bronnen de in Nederland geldende Auteurswet 1912 en, indien van toepassing, andere relevante nationale, supranationale of internationale regelgeving.

Lid 2:     De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever aangeleverde bronnen (zoals vermeld in artikel 9 lid 1) zorgvuldig bewaren en niet zonder toestemming van de opdrachtgever verspreiden of hergebruiken.

Lid 3:     Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, berust het auteursrecht van de door de opdrachtnemer vervaardigde producten, zoals foto’s en de inhoudelijke teksten voorafgaand aan een genealogisch overzicht, bij de opdrachtnemer. Genealogische feiten, zoals namen, plaatsen en datums, vallen niet onder het auteursrecht.

Lid 4:     Verveelvoudiging van de onder lid 3 genoemde producten waarop auteursrecht berust, mag alleen na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, met uitzondering van het maken van een digitale kopie (back-up) of papieren print voor eigen gebruik.

Lid 5:     De opdrachtgever krijgt het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de opdrachtnemer geleverde producten waarop de Auteurswet 1912 van toepassing is. Dit recht tot gebruik beperkt zich tot normaal gebruik. De onder lid 4 genoemde verveelvoudiging valt daar niet onder.

^Top

Artikel 16: Overmacht

Lid 1:     De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals ziekte, staking, onverwachte overheidsmaatregel, pandemie, natuurramp of oorlog.

Lid 2:     Een situatie van overmacht die tijdelijk van aard is, geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of restitutie te eisen van reeds aan de opdrachtnemer betaalde gelden.

^Top

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Lid 1:     De opdrachtnemer is uit hoofde van de overeenkomst alleen aansprakelijk tot een bedrag dat zich op een redelijke en billijke manier verhoudt tot de overeengekomen prijs.

Lid 2:     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, waaronder de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

^Top

Artikel 18: Toepasselijk recht

Lid 1:     Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

^Top